Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

Szkoła demokracji - szkoła samożądności

W dniu 26 marca 2014 uczniowie klas IV- VI brali udział w potkaniu ze Społecznym Rzecznikiem Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie panią Marzanną Przybyłowską. Gościem spotkania była również Pani Danuta Jaszczak Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Koninie, która koordynuje projekt ,, Szkoła demokracji - Szkoła samorządności’’. Obecni byli również wychowawcy klas, pedagodzy szkolni oraz Dyrektor Szkoły. Pani Marzanna opowiadał uczniom jak wygląda praca rzecznika, jakie funkcje spełnia i z jakimi trudnościami borykają się pracownicy. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań , niejednokrotnie pytań bardzo trudnych.
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali nr telefonu pod który mogą dzwonić , jeśli wymagać będzie tego sytuacja.
Spotkanie było nowym doświadczeniem. Dzięki niemu uczniowie mają świadomość, że w trudnych sytuacjach mogą prosić o wsparcie.


21 marca 2014 roku odbyło się czwarte spotkanie w ramach Programu rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych, które prowadzone było przez Panią Danutę Jaszczak z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Głównym zagadnieniem spotkania jest „Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowiekaw działaniu”.
Jednym z zagadnień było uświadomienie korzyści, które płyną ze współpracy ze społecznością lokalną. Przeanalizowane zostały mocne i słabe strony wynikające ze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, oczekiwania szkoły/nauczycieli oraz sposoby motywowania rodziców do współpracy.
Kolejne zagadnienie poruszało istotę Samorządu Uczniowskiego, wspieranie jego działalności, oczekiwania nauczycieli/uczniów oraz sposoby motywowania uczniów do współpracy i aktywnej działalności.


Trzecie spotkanie realizacji programu pilotażowego odbyło się 17 stycznia 2014r. Tematem jego było: „Nauczanie edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka”. Prowadząca pani Danuta Jaszczak z ORE przedstawiła zagadnienie realizowania wartości w szkole, tj. wolność, równość, tolerancja, współpraca, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, etc. i podejmowania przez nauczycieli z uczniami tematów budzących kontrowersje, czyli tzw. tematów trudnych. W kontekście demokratyzacji zostały omówione aktywne metody nauczania w szkole, dzięki którym osiągnięty będzie określony cel zajęć, uwzględniony udział ucznia w planowaniu i podejmowaniu decyzji, dostrzegania jego wkładu pracy, a także danie możliwości zrealizowania własnych pomysłów. Korzyści dla ucznia płynące ze stosowania takich metod pracy to ponadto:
- wyzwalanie pozytywnych emocji, które sprzyjają lepszemu zapamiętaniu;
- zwiększenie motywacji do nauki, zaufania i wiary we własne możliwości;
- rozwijanie sztuki logicznego myślenia;
- pogłębianie umiejętności podejmowania decyzji i brania za nią odpowiedzialności;
- rozwijanie sztuki dyskutowania z poszanowaniem inaczej myślących.
Nauczyciele przeprowadzili także ewaluację swoich metod nauczania, której narzędziem była ankieta autorefleksji. Sporządzone zostały ponadto scenariusze zajęć wychowawczych:
- w klasach 0- III- pt. „Prawo królika”
- w klasach IV- VI- „Wartość człowieka – tolerancja- ważne dla nas tematy”, które zrealizowane będą przez wychowawców klas metodami aktywnymi i omówione na kolejnym spotkaniu szkoleniowym.


Realizując założenia programu,, Szkoła demokratyczna - Szkoła Samorządności ’’klasy młodsze zapoznały się z wybranymi Prawami Człowieka i Dziecka. Na zajęciach układały ,,piramidę’’ praw najbardziej im znanych oraz w kilkuosobowych grupach wykonywały plakaty. Powstały prace ciekawe, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.
Mamy nadzieję, że data 10 grudnia wpisze się w nasz szkolny kalendarz wydarzeń godnych uwagi.


Po raz drugi 22 listopada 2013 roku nauczyciele brali udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej. Spotkanie prowadziła Pani Danuta Jaszczak - pracownik Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Tym razem ,,pracowano’’ nad Prawami Człowieka EPC , Koncepcją Praw Dziecka. Nauczyciele wypełniali ankietę na temat działań i postaw nauczycieli.
Jako wychowawcy i pedagodzy zastanawialiśmy się nad respektowaniem praw ucznia w szkole, jak również czy uczniowie wiedzą, że mają zarówno obowiązki jak iszereg ważnych praw.
Szkoła została zgłoszona do konkursu ,,2014 ! Młodzi dla wolności’’ adresowanego dla uczniów w kategorii plakat. Konkurs przebiega pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej Organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteka Pedagogiczna.


W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie przystąpili do pilotażowego programu ,,Szkoła demokracji – szkoła samorządności’’ proponowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Pierwsze spotkanie odbyło się 25 września 2013 roku i prowadzone było przez Panią Danutę Jaszczak eksperta z ORE w Koninie.
Program ma za zadanie wspierać nauczycieli , ma pomóc Radom Pedagogicznym w doskonaleniu 15 kompetencji opisanych w publikacji Rady Europy ,, Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli’’. Rozwijanie kompetencji przyczyni się do osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły, pozytywnie wpłynie na atmosferę oraz przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i jego różnych wymiarach, od lokalnego po globalny.
Roczny cykl zakłada 5 spotkań eksperta z Radą Pedagogiczną i realizację 4 zadań projektowych. W programie uczestniczy cała Rada Pedagogiczna, wspierana przez eksperta, który towarzyszy jej od etapu diagnozy aż do ewaluacji. Do programu mogą być włączeni rodzice, władze samorządowe oraz inni przedstawiciele społeczności lokalnych. Celem programu jest przede wszystkim stwarzanie demokratycznej kultury szkoły poprzez budowanie kompetencji zespołowych oraz wspólne, usystematyzowanie i konsekwentne wprowadzenie nauczania opartego na uczestnictwie wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacji.
Kolejne spotkanie Rady Pedagogicznej z ekspertem i realizacja kolejnego etapu projektu odbędzie się 22 listopada 2013r.