Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spradolina.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.spradolina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz validatora dostępności www https://validator.utilitia.pl

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Weronika Warzychowska, adres poczty elektronicznej spradolina@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie, Radolina 63, 62-590 Golina Do budynku prowadzą 2 wejścia główne: od drogi wojewódzkiej 467 (wejście A) oraz od boiska szkolnego (wejście B). Wejście A dostosowane jest do osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków. Do wejścia B prowadzą schody.

Dyżurka pracowników obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia A.

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do górnej części budynku szkolnego prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu A.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku szkolnym nie ma możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).