Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina
^

AKTUALNOŚCI

Znaleziono 556 aktualności
nowsze   starsze


DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE KLASY 8

>>> 2020-06-09 --> id: 552

Przypominamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie
w zawodzie, do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Drodzy Rodzice!

>>> 2020-06-09 --> id: 553

W zakładce Dokumenty zamieszczone są wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM STYPENDIALNY 2020/2021 FUNDUSZU AGRAFKA I FUNDUSZU IM. PAWŁA KRYSZCZYSZYNA

>>> 2020-06-08 --> id: 549

zdjęcie

Informujemy Państwa, że istnieje możliwość składania wniosków do udziału w Programie Stypendialnym 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna.
Wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania (wniosek, regulamin, zgoda na przetwarzanie danych) znajdują się na stronie http://www.sswp.com.pl/aktualnosci/program-stypendialny-20202021-funduszu-agrafka-i-funduszu-im-pawla-kryszczyszyna.html

Stypendium Burmistrza Goliny

>>> 2020-06-08 --> id: 550

Przypominamy, że istnieje możliwość składania wniosków o Stypendium Burmistrza Goliny.
Szczegółowe zasady i kryteria otrzymania stypendium Burmistrza zawarte są w Uchwale nr XI/52/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r.
Wyżej wymieniona Uchwała dostępna jest na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

>>> 2020-06-08 --> id: 551

Poniżej zamieszczamy najważniejsze wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.
16 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – Język Polski, czas trwania 120 minut
17 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – Matematyka, czas trwania 100 minut
18 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – Język Angielski, czas trwania 90 minut
Uczniowie przychodzą na egzamin o godz. 8.45. Szkoła w dniach egzaminu nie zapewnia dowozu.
Przypominamy, że szczegółowe informacje zostały wcześniej wysłane do uczniów oraz ich rodziców przez e-dziennik.

Najważniejsze wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę wody niegazowanej.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

>>> 2020-06-05 --> id: 548

Drogie Dzieci!

>>> 2020-06-01 --> id: 547

zdjęcie

Bądź dzieckiem jak najdłużej,
Jak dziecko baw się i śmiej,
kochaj tak jak dziecko
i serce dziecka zawsze miej!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i by trwało jak najdłużej. Nie dorastajcie za szybko, cieszcie się każdym dniem, dokąd beztroska jest Waszym przywilejem.

Dyrektor Szkoły, Nauczyciele i Pracownicy ze Szkoły Podstawowej w Radolinie

nowsze  nowsze   starsze  starsze